RODZAJ ALARMU

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMÓW

za pomocą syren przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej
Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska
 
Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty
 
Powtarzana zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców
 
Alarm powietrzny
 
Dźwięk modulowany
trwający 3 minuty
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm powietrzny dla .....................
 
Alarm o skażeniach
 
Dźwięk trwający 10 sek. powtarzany przez 3 minuty z przerwami 25-30 sek.
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm o skażeniach
.............................
(podać nazwę skażenia)
 dla .....................
 
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami
 
 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Osoby znajdujące się na terenie ...............
około godz. ... min. ....
może nastąpić skażenie ....
(podać nazwę skażenia)
z kierunku ..........
 
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami  

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

RODZAJ ALARMU

SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMÓW

za pomocą syren przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej
Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska
 
Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm o klęskach ......................
dla .........................
 
Alarm powietrzny
 
Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm powietrzny dla .....................
 
Alarm o skażeniach
 
Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm o skażeniach
 dla .....................
 
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami
 
 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami
..............................
(podać nazwę skażenia)
dla ........................
 
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami  

 

 

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych. Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:

1) systemy alarmowe miast;
2) centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej;
3) radiowęzły radiofonii przewodowej;
4) syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela.

Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp. ) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

PAMIĘTAJ !!!
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO,
ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału:

 • włączyć radioodbiornik lub telewizor;

 • zastosować się do podanych komunikatów;

 • powiadomić rodzinę i sąsiadów.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

1. Osoby znajdujące się w domu piwnicy powinny:

 • ubrać się;

 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;

 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;

 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;

 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);

 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;

 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;

 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ !!!
JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ,
UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

W strefie zagrożonej skażeniami:

 • nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami;

 • starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 900 do kierunku wiatru;

 • omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym;

 • nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń;

 • zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych;

 • nie spożywać produktów żywnościowych.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;

 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;

 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;

 • jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);

 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie).

 
 
 
 
 
 

 

Powrót

Ostatnia aktualizacja: